Autokosten mogen worden verminderd met het terugbetaald voordeel alle aard?

Het gebeurt vrij vaak dat de gebruiker van de auto aan de werkgever of de vennootschap een bijdrage betaalt om het voordeel van alle aard te neutraliseren, om zo belasting in hoofde van de gebruiker of rompslomp met fiches en bedrijfsvoorheffing te vermijden. Maar in zo’n geval is er dus geen voordeel van alle aard meer en ook geen loonkost meer, redeneert de fiscus. En dan gaat het volgens de fiscus niet meer op om de autokosten te verminderen met het bedrag van het voordeel. De fiscus baseert zich daarvoor o.m. op de letterlijke wettekst. Die zegt dat beroepskosten met betrekking tot het gebruik van personenauto’s beperkt aftrekbaar zijn. Gebruik is gebruik, redeneert de fiscus, en omvat alle soorten van gebruik, ook privégebruik. Dat artikel is duidelijk en behoeft geen interpretatie, vindt de fiscus. Het hof van beroep van Brussel was het daarmee drie jaar geleden niet eens. Het Hof van Cassatie treedt het hof daarin nu bij.

Maar opgelet: Het Hof van Cassatie stelt dat de aftrekbeperking niet van toepassing is als de auto privé wordt gebruikt. Het gaat dus blijkbaar louter om het gebruik van de auto, niet om het bedrag van het voordeel van alle aard. Met andere woorden (zou men kunnen besluiten), de aftrekbeperking moet buiten toepassing blijven voor de volledige autokost en niet alleen ten belope van het (forfaitaire) bedrag van het voordeel van alle aard.