De fiscale en sociale impact van de diverse overbruggingsrechten in het kader van corona?

Het ‘klassieke’ overbruggingsrecht voor zelfstandigen

Deze vergoedingen worden als ‘vervangingsinkomsten’ gezamenlijk belast tegen de normale progressieve tarieven. Omdat vergoedingen als vervangingsinkomsten worden beschouwd, betaalt u hierop geen sociale bijdragen.

Het ‘crisis’-overbruggingsrecht voor zelfstandigen

Het belastingregime van het crisis-overbruggingsrecht voor zelfstandigen wijkt in bepaalde gevallen af van het klassieke overbruggingsrecht voor zelfstandigen. Het is bovendien afhankelijk van de inkomstencategorie waartoe de inkomsten uit de onderbroken activiteit behoren.

Voor zelfstandigen met winsten of baten zijn deze uitkeringen belastbaar tegen 16,5% op voorwaarde dat ze, samen met eventuele andere verkregen vergoedingen ter compensatie van een vermindering van de beroepswerkzaamheid, niet meer bedragen dat de belastbare nettowinst of baten van de vier vorige jaren. Is de zelfstandige nog geen vier jaar actief, dan wordt rekening gehouden met de werkelijke toestand (dus de nettowinst van één, twee of drie vorige jaren). Bedragen de uitkeringen meer dan de belastbare nettowinst of baten van de vorige vier jaar, dan zijn ze gezamenlijk belastbaar tegen de normale progressieve tarieven. Uitkeringen die belast worden tegen 16,5% behoren tot de berekeningsbasis van de sociale bijdragen als zelfstandige. 

Voor zelfstandige bedrijfsleiders worden deze vergoedingen als vervangingsinkomsten gezamenlijk belast tegen de normale progressieve tarieven en behoren dus niet tot de bijdragegrondslag. Als bedrijfsleider zal u dus geen sociale bijdragen moeten betalen op de ontvangen uitkering.

Het ‘heropstart’-overbruggingsrecht voor zelfstandigen

Ook voor de relance-uitkering is het fiscaal regime afhankelijk van de aard van de activiteit die u uitoefent.

Voor zelfstandigen met winsten of baten en zelfstandige worden de heropstart-overbruggingsuitkeringen gezamenlijk belast als vervangingsinkomsten tegen de normale progressieve tarieven. In tegenstelling tot bij het crisis-overbruggingsrecht, wordt voor zelfstandigen met winsten of baten dus geen afwijkend gunstiger fiscaal regime voorzien.

Tenslotte moet u er geen sociale bijdragen op betalen, in welke inkomstencategorie u ook valt.