Privé geld uitlenen aan je vennootschap en in 2023 meer intresten vragen op het tegoed van je rekening-courant?

Een vennootschap kan naar de bank stappen om te onderhandelen over een krediet, maar privé bestaat de mogelijkheid om geld uit te lenen via de rekening-courant. Indien de vennootschap bij de bank zou lenen, betaalt ze intresten. Privé kan je dus intresten vragen aan je vennootschap.

De vennootschap moet dan wel roerende voorheffing (30%) inhouden op de intresten die worden toegekend, maar doorgaans is dit minder dan de belasting die verschuldigd is indien er (bijkomend) loon wordt opgenomen.

Hoeveel intresten je ontvangt sinds 2020 hangt af van de wet.

5,07% in 2023 en 4,07% in 2022 zijn de percentages waar je fiscaal gezien rekening mee moet houden.

Vraag je te veel, dan wordt het overdreven gedeelte geherkwalificeerd als een dividend.

Daarnaast is er nog een tweede grens. In de mate dat het volledige bedrag van alle tegoeden op de rekening-courant groter is dan de belaste reserves bij het begin van het boekjaar en het gestorte kapitaal aan het einde van het boekjaar, is er ook herkwalificatie in dividenden.