4 keer een boete van € 1.000,00 voor dezelfde overtreding, kan dat?

Een vrachtwagen van een vennootschap die niet beschikte over het vereiste elektronische registratiesysteem voor de registratie van het aantal kilometers, kreeg jaren geleden vier keer een boete van € 1.000,00. In totaal ging het dus om een boete van € 4.000,00 voor dezelfde overtreding die vier keer werd vastgesteld binnen de week. De vennootschap vond dat onredelijk. Het hof van beroep te Antwerpen gaf onlangs de belastingplichtige gelijk.

Het hof stelt vast dat de partijen het strafrechtelijk karakter van de betrokken administratieve geldboete niet betwisten. Daarom acht het hof zich wel bevoegd na te gaan of de straf niet onevenredig is met de inbreuk.

Het hof oordeelde dat het opleggen van vier administratieve geldboeten ten bedrage van telkens € 1.000,00 voor vier dezelfde overtredingen vastgesteld op vier dagen binnen een zeer korte periode van een week onevenredig is met de ernst van de inbreuk, met name niet in orde zijn met de reglementering inzake de Vlaamse kilometerheffing.

Het hof houdt daarbij rekening met het feit dat aan de vennootschap voor de allereerste identieke inbreuk eveneens een administratieve geldboete werd opgelegd van € 1.000,00, dat de vennootschap orde op zaken heeft gesteld, zodra zij in kennis werd gesteld van de inbreuk, dat niet blijkt dat zij met bedrieglijk opzet of oogmerk om te schaden handelde en dat de Administratie de bevoegdheid heeft om de boete voor hetzelfde type van overtreding begaan binnen een beperkte tijdspanne te verminderen als de belastingplichtige te goeder trouw handelde.

Het hof stelde vast dat aan al deze voorwaarden tot vermindering is voldaan, wat een vermindering van de opgelegde administratieve geldboeten wegens schending van het evenredigheidsbeginsel ondersteunt. Op grond van dit alles besliste het hof dat een geldboete van telkens € 250,00 evenredig is met de gepleegde inbreuk.

De betreffende reglementering voorziet wel dat geen cumul van geldboeten mogelijk is, wanneer de betreffende overtredingen gepleegd zijn met hetzelfde voertuig en vastgesteld zijn op dezelfde kalenderdag. In bovenstaande casus ging het evenwel om overtredingen die op vier verschillende dagen werden vastgesteld.