Gaat het fiscaal landschap binnenkort ingrijpend veranderen?

De bedoeling is om het bedrag van verdoken meerwinsten ook op te nemen als verworpen uitgaven, dus naast een aanslag geheime commissielonen ook nog een opname onder de rubriek verworpen uitgaven.

De nalatigheidsintresten inzake btw worden aangepast, maar wie dacht dat die volledig zouden worden gelijkgesteld met de directe belastingen, is eraan voor de moeite. De nieuwe rentevoet vanaf 2023 bedraagt 8% (i.p.v. 9,6%).

Een indrukwekkende wijziging betreft het invoeren van een wettelijke grondslag voor het opleggen van een dwangsom in hoofde van de belastingplichtige als die weigert mee te werken.

Ook zal de regering de termijnen in de fiscale procedure aanpassen om ze af te stemmen op internationale standaarden. Uit het voorontwerp blijkt dat wel 5 verschillende termijnen worden ingevoerd. Die termijnen zullen bestaan naast de bijzondere aanslagtermijnen. De normale termijn is 3 jaar. Dit wordt 4 jaar als de aangifte laattijdig is of niet werd ingediend, 6 jaar als de belasting hoger is dan blijkt uit de aangifte (buitenlandse connecties) en in enkele specifieke gevallen 10 jaar bij complexe aangiften en bij fiscale fraude.

In het voordeel van de belastingplichtige wordt de bezwaartermijn met 6 maanden verlengd naar 1 jaar.

De nieuwe termijnen zijn slechts van toepassing vanaf aanslagjaar 2023 en krijgen dus geen terugwerkende kracht.