Geen attest meer voor 6 % btw bij renovatiewerken privéwoningen?

Vóór 1 januari 2022 moest de uitvoerende aannemer, om het verminderd btw-tarief van 6 % te kunnen toepassen, altijd beschikken over een getekend attest van de eigenaar/huurder/gebruiker of instelling van het bewuste onroerend goed om te kunnen facturen aan dit verlaagd btw-tarief van 6 %.

Sinds dit jaar wordt het attest vervangen door een verklaring op de factuur.

Door deze vermelding op de uitgereikte factuur is er een ontheffing van aansprakelijkheid van de aannemer, tenzij de eigenaar/huurder/gebruiker of instelling binnen de maand na ontvangst van de factuur door de afnemer laat weten aan de aannemer dat het tarief van 6 % niet kan worden toegepast.

De volgende verklaring moet op de factuur opgenomen worden bij herstellings-en renovatiewerken aan privé-woningen:

"Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat:

(1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken;
(2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privé- woning wordt gebruikt en;
(3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker.

Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21 % van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten. Wanneer de afnemer de factuur niet schriftelijk betwist binnen de hogergenoemde termijn van één maand, is de aannemer ontslagen van zijn aansprakelijkheid, behoudens samenspanning tussen de partijen."

Deze maatregel trad in werking op 1 januari 2022. Om belastingplichtigen de kans te geven de software van hun verkoopprogramma aan te passen, is er een overgangsperiode voorzien tot 30 juni 2022. Tot dan is het nog altijd toegelaten om het attest te gebruiken van vóór 1 januari 2022.