Geen onderhandelingen meer mogelijk met de fiscus?

De digitalisering van de communicatie tussen fiscus en belastingplichtigen is een belangrijke stap. Maar zoals wel vaker het geval is, zal het succes van de hervorming afhangen van de praktische uitwerking. Als het informaticasysteem regelmatig onbeschikbaar blijkt te zijn, zullen de nieuwe regels voor de belastingplichtige en mandatarissen eerder frustraties met zich meebrengen dan een vlottere naleving/samenwerking mogelijk maken.

Maar wat ons meer zorg baart is het voorontwerp van wet teneinde de verplaatsing van de ambtenaar naar de belastingplichtige in het geval van een controle facultatief (niet meer verplicht) te maken. De tekst die op tafel ligt zou de belastingplichtigen opleggen om de boekhouding ter beschikking te stellen via een elektronisch platform van de FOD Financiën.

De werkelijke bedoeling is om nog meer macht te geven aan een administratie die al bijzonder goed is uitgerust. Laten wij ook niet twijfelen aan mogelijke toekomstige misbruiken van het intensieve gebruik door de belastingadministratie van dit “beveiligd platform” van de FOD Financiën. Belastingplichtigen hangen voortaan af van de genade van de algoritmes, steekproeven en een hele andere reeks van informaticamethoden die door dit platform worden geproduceerd.

Hopelijk luidt dit niet het einde in van de dialoog met de fiscus.