Wat moet je weten over de nieuwe rubrieken van de aangifte personenbelasting aanslagjaar 2022?

Het vak van de persoonlijke gegevens en de gezinslasten werd aangepast om rekening te houden met enkele verstrengingen op het vlak van de toeslagen van de belastingvrije som. Zo wordt de toeslag voor ascendenten en zijverwanten ten laste van 65 jaar of ouder, vanaf aanslagjaar 2022 enkel nog toegekend indien deze persoon ‘zorgbehoevend’ is.

Inkomsten uit buitenlandse onroerende goederen worden voortaan op dezelfde manier belast als inkomsten van onroerende goederen gelegen in België, namelijk op basis van het kadastraal inkomen.

De aangifte van aanslagjaar 2022 maakt ook melding van de fiscale vrijstelling die vorig jaar ingevoerd werd voor bijkomende vrijwillige overuren.

Een andere coronamaatregel die in het nieuwe aangifteformulier opgenomen is, houdt verband met het overbruggingsrecht voor zelfstandigen. De eenmalige (bruto)maandpremie van € 598,81 voor zelfstandigen wordt afzonderlijk belast aan 16,5%, tenzij belasting tegen het progressief tarief voordeliger is.

Ook is er een uitbreiding m.b.t. de vrijstelling van bepaalde buitenlandse inkomsten. Voor inkomsten uit een verdragsland die normaal gezien afzonderlijk belastbaar zouden zijn in België maar omwille van het verdrag vrijgesteld worden, is er voortaan voorzien in een specifiek nultarief. Als gevolg hiervan zal de vrijstelling voor deze categorie van inkomsten gebeuren zonder progressievoorbehoud.

Op het vlak van de belastingverminderingen zijn er heel wat wijzigingen.  De blikvanger is ongetwijfeld de nieuwe belastingvermindering voor uitgaven m.b.t. de installatie van een vast laadstation voor elektrische wagens, in of bij de woning (zie infra).

Nieuw is de belastingvermindering voor de verhuurder die zijn huurgelden heeft kwijtgescholden ter waarde van minstens 40% omdat zijn huurder zijn onderneming heeft moeten sluiten n.a.v. de Covid-19 maatregelen.

Tenslotte werden er ook aanpassingen doorgevoerd m.b.t. diverse belastingkredieten.