Hoe actief is de fiscus met controles?

De fiscus heeft recent centraal aangestuurde controleacties uitgevoerd inzake auteursrechtenvergoedingen, in de vorm van vragen om inlichtingen, om de nodige informatie te verzamelen en zo een algemeen beeld te kunnen schetsen van de auteursrechten die zijn toegekend aan de belastingplichtige.

De fiscus maakt daarvoor gebruik van een gestandaardiseerde, zeer uitgebreide vragenlijst over de cessie/concessie, de vergoeding, de kosten en de exploitatie van de auteursrechten. Specifiek is de controle erop gericht om na te gaan of de verschillende voorwaarden voor de fiscale gunstregeling wel nageleefd zijn. Zo wordt in de praktijk geregeld gevraagd naar een gedetailleerde omschrijving van de werken, een kopie van een eventuele ruling, aanvullende toelichting over de specifieke berekening van de vergoedingen, uitleg over het marktconforme karakter, enz. Het is bijgevolg noodzakelijk om voldoende gedetailleerde documentatie te verzamelen, op te maken en desgevallend aan te leveren.

Naast die acties m.b.t. auteursrechten is de fiscus de laatste tijd ook zeer gedreven om gerichte controles op uitzonderlijke kosten te doen (afschrijvingen, waardeverminderingen, minderwaarden,…). Zo loopt de vennootschap in kwestie een groter risico op een controle als ze niet-recurrente kosten van significante omvang of van substantiële impact opneemt in de jaarrekening. De boodschap is te vermijden om te boeken op een 66-rekening.

Tot slot loopt een onderneming een verhoogd risico op een fiscale controle als zij de voorwaarden bij het aanleggen van een liquidatiereserve niet heeft nageleefd. Meer specifiek ondervindt men recent gerichte controles naar de notie ‘consortium’.

Onder ‘consortium’ wordt in het bijzonder verstaan: de situatie waarbij een vennootschap samen met één of meer andere vennootschappen (naar Belgisch of naar buitenlands recht), die geen dochtervennootschappen zijn van elkaar, noch dochtervennootschappen zijn van één en dezelfde vennootschap, onder centrale leiding staan.

Wij zijn bezig met een actie voor onze klanten aangaande een fiscale rechtsbijstandsverzekering. Als klant van ons kantoor kan je binnenkort toetreden tot een dergelijke verzekering. Deze polis vergoedt zowel de eigen kosten van ons, voor onze bijstand tijdens een controle, als de erelonen van een advocaat bij een geschil met de fiscus en dit tot € 50.000.