Hoe slim (meer) belastingen besparen?

Door het beroepsinkomen uit je vennootschap om te vormen in andere soorten inkomsten kan je een eigen cafetariaplan samenstellen. Niet alles is mogelijk maar opteer voor de inkomsten die voor je mogelijk zijn. De korf vul je eerst op met de minst belaste inkomsten om te eindigen met loon dewelke het zwaarst wordt belast (vanaf een bepaald bedrag).

Dividenden

In onderstaande tabel vind je een overzicht van wat je netto in percentage kan overhouden, naargelang de vennootschap al dan niet het verlaagd tarief geniet:

Type dividend                            Verlaagd tarief                               Normaal tarief

Gewoon dividend                                  56,00                                                 52,50

VVPR-bis dividend (20% RV)                64,00                                                 60,00

VVPR-bis dividend (15% RV)                 68,00                                                 63,75

Dividend uit liquidatiereserve (5% RV) 69,09                                               64,77

Liquidatiebonus uit liquidatiereserve (0% RV) 72,73                                  68,18


Loon

Loon wordt in de personenbelasting onderworpen aan de progressieve tarieven, gaande van 25% tot 50%, verder verhoogd met gemeentebelastingen. Gelukkig is er ook de belastingvrije som van € 10.160,00 die verhoogd wordt afhankelijk van het aantal personen ten laste. Daarom is het een must om toch een beperkt loon uit je vennootschap te halen.

Verhuur aan je vennootschap

Indien je eigenaar bent van een onroerend goed en je vennootschap gebruikt dit deels voor haar activiteit, dan kan je daar huur voor vragen. Binnen bepaalde grenzen wordt deze huur als onroerend inkomen beschouwd met als gevolg een forfaitaire aftrek van 40%. Het saldo kan eventueel nog verminderd worden met de intresten van de lening die werd afgesloten om een gebouw te verwerven of te verbouwen.

Ben je eigenaar van roerende goederen die beroepsmatig worden gebruikt, dan kan je deze verhuren aan je vennootschap tegen een marktconforme prijs. Met een kostenforfait tot 50% en een saldo dat slechts belast wordt aan 25% kan je slim besparen.


Rente op je rekening-courant

Wij verwijzen naar ons artikel (infra) van deze nieuwsbrief. Indien je even zelf voor bank speelt en je vennootschap geld leent heb je recht op intresten die wettelijk vastliggen. Deze intresten zijn aftrekbaar, waardoor je 70% kan overhouden. Indien de vennootschap zelf over voldoende liquide middelen beschikt (via bijvoorbeeld stortingen naar de vennootschap), kan de intrestaftrek geweigerd worden door de anti-rechtsmisbruikbepaling.


Privékosten laten betalen door je vennootschap

Bepaalde privékosten kan je laten betalen door je vennootschap in de mate dat zulks wordt voorzien in de fiscale wetgeving. Een hospitalisatieverzekering op naam van je vennootschap kan interessant zijn. Persoonlijk is dat een sociaal voordeel waarop geen sociale bijdragen en personenbelasting verschuldigd zijn.

Maaltijd- of ecocheques

De fiscale wetgever heeft heel wat sociale voordelen in het leven geroepen die meestal ook van toepassing zijn op bedrijfsleiders. Per gewerkte dag kan je jezelf maaltijdcheques toekennen. Deze zijn vrijgesteld van personenbelasting en sociale bijdragen. Hetzelfde geldt voor ecocheques.

Fietsvergoeding

In principe vormen forfaitaire onkostenvergoedingen geen inkomen, omdat ze geacht worden kosten te dekken die je persoonlijk hebt gedragen. Maar tegenover sommige onkostenvergoedingen staan nauwelijks kosten. Rij je met je fiets naar het werk dan mag de vennootschap per gereden kilometer je belonen met een belastingvrije fietsvergoeding van € 0,27 per kilometer. Je fiets laten betalen door je vennootschap en daarnaast nog belastingvrije kilometervergoeding voor beroepsverplaatsingen genieten, het kan.

Dagvergoeding voor maaltijd

Ook hier verwijzen wij naar ons artikel (intra) van deze nieuwsbrief. Wie minstens 6 uur per dag op de baan is voor zijn job, kan zich als bedrijfsleider ook een forfaitaire dagvergoeding toekennen van € 19,99. Volstaat een broodje van € 5,00, dan kan je de rest belastingvrij in je zak steken. Ook hier is die vergoeding voor je vennootschap aftrekbaar.

Naast de hierboven aangehaalde inkomsten bestaan er soms nog interessante voordelen, waarvan je als bedrijfsleider kan genieten. Veel hangt af van je persoonlijke situatie. Dus ook zonder ingewikkelde fiscale spitstechnologie of constructies kan je een “aanvaardbare” belastingdruk bekomen door enkele optimalisatietechnieken toe te passen.