Inkomsten uit energiedelen en injectievergoedingen: wanneer zijn ze niet belastbaar?

Wie zelf elektriciteit opwekt, kan zijn stroomoverschotten delen met anderen (persoon-aan-persoonverkoop of peer-to-peerhandel, bijvoorbeeld een particulier die een digitale meter heeft en zelf elektriciteit produceert via een installatie van zonnepanelen). De vraag is of de vergoeding die daarvoor ontvangen wordt, belastbaar is (bijvoorbeeld als divers inkomen).

De minister van Financiën antwoordde reeds op een parlementaire vraag van vorig jaar dat de betreffende inkomsten niet belastbaar zijn. Deze inkomsten kaderen in een normale verrichting van het beheer van het privévermogen als de installatie waarmee de elektriciteit wordt opgewekt, een maximaal AC-vermogen heeft dat niet groter is dan 10 kVA (kVA staat voor kilovolt-Ampère en is de eenheid die gebruikt wordt om de maximale output aan te geven van de omvormer waarmee de zonne-energie wordt omgezet in elektrische energie).

De minister vroeg aan zijn administratie om deze norm te hanteren voor zover het uiteraard een installatie betreft die uitsluitend in de privésfeer wordt gebruikt. Deze norm wordt ook door de btw-administratie gebruikt om te oordelen of er al dan niet sprake is van een economische activiteit die onderworpen is aan de btw.

Uiteindelijk heeft de fiscus dit standpunt ook bevestigd in een recente circulaire.

De circulaire geeft ook nog volgende toelichtingen:

Wanneer uit de feitelijke omstandigheden blijkt dat de verkoop van de elektriciteit geen normale verrichting van beheer van een privévermogen uitmaakt, zullen de inkomsten die daaruit voortvloeien, worden belast als diverse inkomsten.

Wanneer de installaties geheel of gedeeltelijk worden gebruikt voor het uitoefenen van een zelfstandige beroepswerkzaamheid, moeten de inkomsten behaald uit de persoon-aan-persoonsverkoop ten belope van het beroepsgedeelte van de installatie worden aangemerkt als belastbare beroepsinkomsten.

Nog volgens de circulaire gelden deze bepalingen ook voor de injectievergoedingen. Dat zijn de vergoedingen die eigenaars van zonnepanelen met een digitale meter van hun energieleverancier ontvangen voor de opgewekte energie die ze op het net injecteren.