Wat zijn de 7 voorwaarden om te kunnen genieten van 6% btw bij de levering met installatie van zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers?

Enkel de levering met installatie en plaatsing van zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers, dewelke elektriciteit opwekken of warmte genereren, vallen tijdelijk onder het verlaagd btw-tarief van 6%. Hiervoor moet je voldoen aan zeven voorwaarden:

1) De btw-verlaging is enkel van toepassing vanaf 1 april 2022 tot en met 31 december 2023. Met andere woorden: de btw moet opeisbaar zijn in voormelde periode. Aangezien je bij de levering met installatie en plaatsing van zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers verplicht bent om een factuur op te maken, is de btw opeisbaar op het moment van de factuurdatum of betaling.

2) Het verlaagd btw-tarief is enkel van toepassing in het kader van de levering met installatie en plaatsing van zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers. De aankoop van een nieuwe woning (o.a. verkoop op plan) inclusief zonnepanelen, warmtepompen en/of zonneboilers is hiervan uitgesloten en valt onder het normale btw-tarief van 21%.

3) De installatie en plaatsing worden verstrekt en gefactureerd aan de eindverbruiker. Dit kan de eigenaar, vruchtgebruiker of huurder zijn.

4) De handelingen hebben betrekking op een woning die na uitvoering ervan, uitsluitend of hoofdzakelijk, als privéwoning wordt gebruikt. Het privégedeelte van de woning moet dus groter zijn (meer dan 50%) dan het deel dat voor beroepsdoeleinden wordt gebruikt.

5) De woning is jonger dan 10 jaar, met inbegrip van nieuwbouwwoningen en woningen heropgebouwd na afbraak. De datum van eerste ingebruikneming van de woning en het tijdstip waarop de eerste factuur met betrekking tot de werken wordt uitgereikt, is van belang om deze tijdsvoorwaarde na te gaan. Voor woningen ouder dan 10 jaar bestaat al langer een verlaagd btw-tarief voor de installatie van zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers.

6) De zonneboilers en warmtepompen die gedeeltelijk terugvallen op fossiele brandstoffen, moeten voldoen aan bepaalde referentienormen inzake uitstoot. In de praktijk hebben de meeste zonneboilers en warmtepompen geen of nauwelijks uitstoot.

7) De voorwaarden en het verlaagd tarief worden uitdrukkelijk vermeld op de factuur. Net zoals bij renovatiewerken werd het btw-attest vervangen door een uitdrukkelijke vermelding op de factuur. De klant krijgt één maand de tijd om de factuur en het verlaagd btw-tarief te betwisten. De door de dienstverrichter uitgereikte factuur en het dubbel dat hij bewaart, moet ook melding maken van het voorhanden zijn van de elementen die de toepassing van het verlaagd tarief rechtvaardigen.

Tot slot wijst de circulaire erop dat de huidige regeling van 6 % btw voor afbraak en heropbouw van een woning wordt verlengd tot 31 december 2023. Er verandert niets aan de voorwaarden van dit verlaagd tarief.