Wettelijke terbeschikkingstelling van digitale gegevens: explosie van boekhoudbestanden naar de fiscus?

De elektronische voorlegging kan uiteraard enkel maar betrekking hebben op die boeken en stukken die elektronisch beschikbaar zijn. Boeken en bescheiden die enkel op papier worden gehouden, dienen enkel op papier te worden voorgelegd en vallen buiten de bepaling van terbeschikkingstelling van digitale gegevens.

Noteer eveneens dat het opvragen van deze digitale gegevens nog steeds dient te gebeuren in het licht van een fiscale controle en het derhalve geenszins de deur openzet voor de fiscus om zonder meer en systematisch alle elektronische stukken op het elektronisch platform van de fiscus te plaatsen.

Deze wijziging beoogt om bij een fiscale controle de administratieve last te verlichten voor de belastingplichtige of de btw-plichtige, in die zin dat de bedrijfsvoering niet langer hoeft onderbroken te worden door een bezoek ter plaatse van de fiscale ambtenaar, die evenwel nog steeds zal blijven overleggen met de belastingplichtige aangaande de controle die hij uitvoert.

De voorgestelde wijziging rechtvaardigt zich de dag van vandaag ook in het licht van de huidige gezondheidscrisis die verplicht om de verplaatsingen en de sociale contacten maximaal te beperken. Het beperken van de bezoeken ter plaatse door de ambtenaren van de fiscale administratie die niettemin hun controletaak moeten kunnen blijven uitoefenen, zou dus binnen dit kader moeten passen. 

Welk concreet effect deze wijziging in de praktijk zal hebben is momenteel nog niet in te schatten, maar het zou niet verwonderen indien de reeds bestaande praktijk om middels een “Vraag om inlichtingen” te verzoeken om elektronische boekhoudbestanden door te sturen, zal exploderen. Niettemin wordt het niet aanvaardbaar geacht dat de administratie zulke opzoekingen en zoveel werk zou vragen dat ze voor de belastingplichtige ongehoord tijdverlies en kosten zouden meebrengen. De gepastheid van het vragen van bepaalde inlichtingen moet dus in het licht van de feitelijke omstandigheden eigen aan elk geval worden beoordeeld.