Zijn negatieve interesten aftrekbaar?

Deze omzendbrief bevestigde reeds dat negatieve interesten voor fiscale doeleinden niet als roerende inkomsten te beschouwen zijn. Deze omzendbrief maakte daarmee ook een einde aan de onzekerheid die daarover al enige tijd bestond.

In de circulaire werd echter ook gesteld dat “negatieve interesten in geen geval aftrekbaar zijn”. Het was niet meteen duidelijk hoe die passage precies moest worden geïnterpreteerd. Bedoelde de fiscus dat negatieve interesten niet in mindering mogen worden gebracht voor het bepalen van het nettobedrag van roerende inkomsten? Of moesten we eruit afleiden dat ‘negatieve interesten’ ook per definitie niet aftrekbaar zijn als beroepskost (bv. voor doeleinden van de vennootschapsbelasting)?

In een recent addendum bij deze omzendbrief wordt nu bevestigd dat er geen sprake kan zijn van een algemeen aftrekverbod als beroepskost. Wel dient men alle andere voorwaarden na te leven voor de aftrek van een beroepskost.